POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

pre užívateľov stránky economia.sk (ďalej len "Poučenie")Koho sa Poučenie týka?

Toto poučenie sa Vás týka, ak vypĺňate kontaktný formulár na stránke https://economia.sk/.

Tým, že ste si poučenie prečítali a súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov podľa tohto Poučenia, potvrdíte zaškrtnutím príslušného políčka v kontaktnom formulári.

Kto spracúva Vaše osobné údaje a na koho sa môžete obrátiť s otázkami, žiadosťami a podnetmi týkajúcimi sa ochrany súkromia a osobných údajov?

Poučenie poskytuje a Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Economia s.r.o., so sídlom:

Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 615 326.

So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa na nás môžete obracať písomne na adrese:

ECONOMIA s.r.o.

Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina

tel.: +421 944 343 441

IČO : 46 615 326

alebo e-mailom cez náš kontaktný formulár.

Aké osobné údaje o Vás budeme spracúvať a na aký účel?

Vaše osobné údaje spracúvame na účel vybavenia správy, resp. dopytu, ktorý ste nám zaslali prostredníctvom kontaktného formulára.

Na tento účel spracúvame nasledujúceho osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári:

 • Vaše meno,
 • Vašu e-mailovú adresu,
 • predmet správy,
 • text správy.

Vyššie uvedené údaje sú nevyhnutné na vybavenie Vášho dopytu. Sú preto povinné a bez ich vyplnenia nie je možné odoslať dopyt.

Ďalej spracúvame technické údaje, napríklad, kedy ste správu odoslali a kedy bol dopyt vybavený.

Spracúvame tiež informácie z nasledujúcej komunikácie medzi nami a Vami súvisiace s vybavovaním podnetu.

Vyššie uvedené údaje môžeme spracúvať výhradne na základe Vášho výslovného súhlasu. Preto nemôžete dopyt odoslať, kým nám takýto súhlas nedáte.

Svoj súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať (napríklad tým, že nám pošlete e-mail). Keď svoj súhlas odvoláte, vyššie uvedené osobné údaje zmažeme.

Kto má k údajom, ktoré nám poskytnete prístup, a od koho získavame Vaše osobné údaje?

K údajom, ktoré nám poskytnete, resp. ktoré o Vás získame, máme prístup len my a osoby uvedené nižšie. Ak nie je nižšie uvedené inak, nikomu ich neposkytujeme.

S Vašimi osobnými údajmi u nás môžu prísť do styku:

 • Štatutár, respektíve majitelia spoločnosti a zamestnanci spoločnosti pri plnení svojich pracovných povinností,
 • naši partneri, ktorí nám poskytujú rôzne služby, ako napr. webhosting, e-mailhosting, cloud, customer relationship management a podobne. Títo partneri spracúvajú Vaše osobného údaje v ich informačných systémoch pre nás a na naše účely, preto majú postavenie tzv. sprostredkovateľov.

Aj členovia nášho tímu aj naši partneri-sprostredkovatelia sú viazaní mlčanlivosťou a poskytujú záruky, že Vaše osobné údaje nezneužijú ani nevyzradia.

Nevieme vylúčiť, že Vaše údaje budeme musieť v súlade s príslušnými predpismi poskytnúť alebo sprístupniť súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným úradom.

Osobné údaje získavame od Vás pri odoslaní dopytu a v súvislosti s jeho vybavovaním.

Vaše osobné údaje neplánujeme prenášať do krajín mimo EÚ. Naši partneri-sprostredkovatelia nám poskytli záruky, že ak Vaše osobné údaje presunú do tretej krajiny, budú postupovať v súlade s príslušnými predpismi.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje používať?

Vaše osobné údaje budeme používať, kým bude trvať účel, na ktorý sme ich získali. Spravidla teda do vybavenia podnetu, skončenia zmluvy.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, zmažeme najneskôr, keď odvoláte svoj súhlas s ich spracúvaním. Tým nie je dotknutá oprávnenosť spracúvania Vašich údajov predtým než ste súhlas odvolali.

Po uplynutí doby uchovávania údajov Vaše osobné údaje zlikvidujeme, pokiaľ z predpisov o archívnictve nevyplynie povinnosť archivovať ich alebo ich odovzdať príslušnému archívu.

Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 2. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme.

Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo svojej žiadosti uviedli svoje meno, priezvisko a kontaktný údaj, ktorý ste nám niekedy poskytli. Ak ste nám ešte žiadny kontaktný údaj neposkytli, oznámte nám adresu trvalého pobytu.

Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel ich spracúvame, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame:

 • ak ich už nepotrebujeme,
 • ak odvoláte súhlas, ktorý ste nám na spracúvanie dali,
 • ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo
 • ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov:

 • ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, a to na čas kým sa ich správnosť overí,
 • ak je spracúvanie nezákonné, ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania,
 • ak namietate spracúvanie, a to do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý ste nám dali. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.